Radnici za Aerodrom Beograd-veći broj izvršilaca | Omladinska zadruga Nefertiti

Radnici za Aerodrom Beograd-veći broj izvršilaca

Radnici za Aerodrom Beograd-veći broj izvršilaca

Potrebni su nam radnici za rad na Aerodromu Beograd

Satnice se plaćaju od 180 do 195 din.

Dve pozicije:

 1. TRANSPORTNI RADNIK   –    Опис послова:
   Поступа по упутствима за рад, упутствима из локалних процедура и компанијских
  приручника, упутстава о посебним мерама безбедности и саобраћајних прописа;
   Поступа по правилима пословног понашања, одевања и ношења заштитне одеће
  приликом обављања посла;
   Одговара за пропусте у раду који се односе на извршење услуга;
   Врши утовар, истовар и претовар робе и поште;
   Врши мерење и идентификацију пошиљки;
   Одржава чистоћу манипулативних површина, саобраћајница и складишта;
   Контролише исправност алата, прибора и складишне опреме и пријављује
  нерегуларности;
   Манипулација и сортирање трансферног пртљага;
   Постављање празних приколица на потребне позције;
   Врши утовар, истовар и сортирање пртљага;
   Учествује у раду на чишћењу сортирница, прикупљању приколица и УЛД опреме;
   По потреби ради као помоћни радник у Одељењу трагања и испоруке пртљага;
   Врши утовар / истовар терета у (из) ваздухоплов(а) на основу инструкције за утовар, у
  складу са процедурама, упутствима за рад, компанијским приручницима, упутствима о
  посебним мерама безбедности, односно важећим законским и подзаконским прописима,
   Поставља подметаче за точкове ваздухоплова, односно обезбеђује ваздухоплов од
  неконтролисаног померања, Асистира приликом укрцавања / искрцавања непокретних путника и путника са
  ограниченом покретљивошћу (уношење / изношење),
   Обавља и осталe пословe из домена процеса рада у односу на позицију на коју је
  распоређен.
 2.  RADNIK NA ODRŽAVANJU HIGIJENE    –        Опис послова у зависности од позиције:
   Врши чишћење ентеријера ваздухоплова на основу налога предрадника чистоће,
   Врши чишћење службених просторија на основу налога предрадника,
   Обавља и осталe пословe из домена процеса рада у својој струци по налогу шефа или
  координатора,
   Одржавање хигијене у терминалима 1 и 2,
   Одржавање хигијене у санитарном простору,
   Чишћење и прање фасадних стакала,
   Чишћење тротоара и паркинг површина.

Потребни услови:
– III или IV степен стручне спреме свих струка;
– Возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно).
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
Кандидати који се пријављују на конкурс преко омладинске задруге достављају организационој
јединици Људски ресурси приликом селекције следећа документа:
– радну биографију (у штампаној форми), у којој је обавезно навести контакт телефон;
– доказ о стеченом образовању (оверену фотокопију дипломе средње школе);
– фотокопију возачке дозволе (Б – категоријe, уколико канидат поседује);
– уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак (не из Муп-а);
– уверење из ПИО фонда о евиденцији о осигураницима Републичког фонда за пензионо и
инвалидско осигурање;
– очитану личну карту (ако има чип) или фотокопију личне карте.
Критеријуми на основу којих ће се бирати кандидати:
– испуњеност формалних критеријума (доказ о потребном нивоу образовања, доказ да се
против лица не води кривични поступак),
– процена стручне комисије за одабир кадрова.